Wybór języka: pl

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada  2017  roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz. U. poz. 2254) na terenie Powiatu Zielonogórskiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach od 19 marca 2018 roku do dnia 10 kwietnia 2018 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze, ul. Wazów 44tel. 68 325-31-84

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 ROKU WZYWA SIĘ:

 • mężczyzn urodzonych w 1999 r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1997 i 1998, które:
   a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
   b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w  § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadana dokumentacja medyczna,
 • aktualna fotografia o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Terminarz  posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Zielonej Górze:

Ranking gmin

Mapa dojazdu