Wybór języka: pl

KOMUNIKAT NR OC – 05.2019

Podmiot przekazujący komunikat – Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

Osoba wyznaczona do kontaktu –  Pan Bartosz Hoder

                                                        tel. 68 45 27 585

Przyczyna podawania komunikatu – W dniu 12 grudnia br. zostanie  przeprowadzona  Głośna próba syren alarmowych Obrony  Cywilnej na terenie Powiatu Zielonogórskiego:

 

O godzinie 12.00 – Ogłoszenie alarmu

O godzinie 12.30 - Odwołanie alarmu

 

Obecny stan zagrożenia i obszar jego wystąpienia oraz prognozowany rozwój zagrożenia –

 

Określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat – Mieszkańcy Powiatu

                                                                                        Zielonogórskiego

Zalecenia dla ludności związane z ogłoszeniem alarmu.

1.   Dla wszystkich mieszkańców niezależnie od miejsca przebywania:

 • natychmiast przerwać wykonywaną czynność;
 • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych;
 • zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń;
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach.
 • wykonuj polecenia organów kierujących akcją.

 

   2.   Osoby będące w domu.

 • Przed opuszczeniem mieszkania zaleca się niezwłocznie wykonać następujące przedsięwzięcia:
  przerwać wykonywane czynności;
 • wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne (najlepiej głównym wyłącznikiem prądu lub bezpiecznikami);
 • odciąć dopływ gazu (wyłączyć główny zawór);
 • odciąć dopływ wody do mieszkania;
 • wygasić paleniska w piecach, kuchenkach, kominkach;
 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami oraz w miarę możliwości koc, latarkę elektryczną itp.;
 • zamknąć okna i drzwi (na klucz);
 • wyposażyć osoby niepełnoletnie w tabliczki identyfikacyjne;
 • sprawdzić, czy alarm usłyszeli sąsiedzi;
 • bezzwłocznie udać się do najbliższego ukrycia lub schronu.

 

 1. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole:
 • przerwać pracę, naukę (inne czynności);
 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej;
 • bezzwłocznie udać się do najbliższego ukrycia lub schronu.

 

4.  Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:

 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
 • podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

 

5. Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny:

 • zatrzymać i ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych;
 • udać się wraz z osobami towarzyszącymi (pasażerami środków komunikacji publicznej) do najbliższego schronu lub ukrycia;

 

6. Inne obowiązki:

1)         W porze nocnej zaciemnić wszystkie oświetlenia lub je wygasić.

2)         Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

Zalecenia dla ludności związane z odwołaniem alarmu.

1)      opuścić schron (ukrycie);

2)      przystąpić do wykonywania przerwanych czynności;

3)      stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej;

4)      w przypadku wystąpienia skażeń:

 • poddać się zabiegom sanitarnym,
 • przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie(w przypadku pozostałych skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym;

5)      w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki, przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

Ranking gmin

Mapa dojazdu