Wybór języka: pl

IX sesja Rady Powiatu

26 czerwca br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się IX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz przedstawił informację o działaniach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Informację o działaniach Rady Powiatu złożył także jej Przewodniczący. W dalszej części sesji odczytane zostały sprawozdania z o realizacji współpracy powiatu zielonogórskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki udzielił głosu Panu Michałowi Bandziakowi, który wystosował prośbę do radnych powiatu oraz obserwatorów o wsparcie finansowe 27. zjazdu samorządowców i sołtysów.

Następnie Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz przedstawił Raport o stanie Powiatu Zielonogórskiego za 2018 rok. Rada nie udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Skarbnik Powiatu Zielonogórskiego Edyta Dwojak przedstawiła sprawozdania finansowe Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. oraz uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2018 r.

Ponadto radni podjęli następujące uchwały:

- zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,

- zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie,

- powierzenia Gminie Bojadła zadania własne Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła,

- powierzenia Gminie Czerwieńsk zadania własne Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk,

- powierzenia Gminie Kargowa zadania własne Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa,

- powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własne Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

- powierzenia Gminie Trzebiechów zadania własne Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów,

- Udzielenia dotacji dla parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. WNMP w Przybymierzu,

- wyrażenia zgody na oddanie w najem, w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego w budynku przy ul. Zwycięstwa w Sulechowie,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

- zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,

- zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”.

Na tym posiedzenia zakończono

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/

Ranking gmin

Mapa dojazdu