Wybór języka: pl

III sesja Rady Powiatu

29 grudnia 2018 r.  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Piaskowej 53 w Sulechowie Edwin Łazicki Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego otworzył III zwyczajną sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Przed przyjęciem porządku obrad oraz informacji Starosty Zielonogórskiego Krzysztofa Romankiewicza i Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym odbyło się uroczyste ślubowanie nowego radnego Damiana Wolskiego, który wszedł do Rady Powiatu po rezygnacji Urszuli Wąchały – Jędras.

Następnie we wnioskach i zapytaniach głos zabrali: Krzysztof Stefański – Wójt Świdnicy i Elżbieta Noga – sołtys Drzonowa, którzy postulowali o niezwłoczne działania Rady Powiatu na rzecz poprawy stanu powiatowych i gminnych dróg w gminie Świdnica.

W dalszej części obrad przewodniczący Edwin Łazicki przypomniał o nowym punkcie, który pojawił się w stałym porządku obrad, mianowicie o informacji o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacji o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Powiatu Zielonogórskiego. Jej przewodniczącym został Dariusz Wróblewski, a zastępcą Damian Wolski. Następnie radni podjęli zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok oraz zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”. Ustalili ponadto wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez SP ZOZ w Sulechowie oraz przyjęli plan pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na kolejny rok.

Ostatnia w tym roku sesja poświęcona była przede wszystkim uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2019-2025 oraz podjęciu uchwały budżetowej na rok 2019. Skarbnik Powiatu Zielonogórskiego Edyta Dwojak odczytała projekty uchwał - wieloletniej prognozy finansowej powiatu i budżetowej wraz z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zostały one pozytywnie zaopiniowane przez RIO, jak również przez Komisje Stałe Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Zmiany w ”Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” oraz budżet zostały przyjęte, choć nie wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie. Budżet powiatu w 2019 roku będzie budżetem zrównoważonym.      

Na zakończenie sesji Starosta Zielonogórski podziękował radnym i pracownikom Starostwa Powiatowego za ich wytrwałą i pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju Powiatu Zielonogórskiego, a także złożył noworoczne życzenia.

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/247/Protokoly/

Ranking gmin

Mapa dojazdu