Wybór języka: pl

Parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody

Gmina Czerwieńsk

W Nietkowie można się przejść po zabytkowym parku krajobrazowym założonym przy zespole pałacowym w połowie XVIII w. Na 2,5 ha rosną interesujące okazy drzew i krzewów, wśród nich pomnikowa akacja o osiemnastowiecznym rodowodzie, platan – pomnik przyrody, a także bardzo rzadki egzemplarz dębu korkowego. Do parku wchodzimy przez fragment pałacowej barokowej bramy z XVIII w. flankowanej dwoma filarami, zdobionymi boniowaniem i zwieńczonej wazonami. W filary wmontowane dwie piaskowcowe renesansowe płyty epitafijne z XVI w., z płaskorzeźbionymi wyobrażeniami postaci. Także w Nietkowie znajduje się arboretum. Kolekcję założył w końcu XIX w. właściciel Czerwieńska hrabia Rothenburg. Arboretum ma charakter kolekcji okazowej gatunków i odmian ozdobnych drzew oraz krzewów. Teren arboretum znajduje się w środkowym biegu terasy zalewowej Odry. W celu utrzymania obiektu zaplanowano odbudowę zasobu dendrologicznego kolekcji, ponieważ większość ubytków powstała wskutek katastrofalnej powodzi z lipca 1997 roku. Po rewaloryzacji i rekonstrukcji obiekt będzie powszechnie dostępny.
Zabytkowy park w Laskach został założony w połowie XIX w. na powierzchni ok. 7 ha. Większą część parku zajmowały założenia krajobrazowe, tworząc w części zachodniej polanę przeciętą rowem wypełnionym wodą, który otacza ozdobną wyspę. W tym parku rośnie dąb błotny. Obecnie trwają prace projektowe nad rewitalizacją parku.
Gryżyński Park Krajobrazowy utworzony w kwietniu 1996 roku w celu ochrony i zachowania walorów krajobrazowych oraz przyrodniczych rynny polodowcowej, a także znajdujących się w niej stawów, jezior i doliny rzeki Gryżyński Potok. Park obejmuje powierzchnię 2 755 ha, z tego 270 ha w gminie Czerwieńsk. Zróżnicowana rzeźba terenu, duże nachylenie zboczy rynny, liczne jeziora polodowcowe, stawy, źródła zboczowe, torfowiska dostarczają niezapomnianych wrażeń. W tym przepięknym krajobrazie wytyczono ścieżkę przyrodniczą o długości 7,5 km z 10 stanowiskami zróżnicowanymi tematycznie. Wędrując ścieżką można spotkać mieszkańców leśnych ostępów, poznać ciekawą i rzadką florę.
Rezerwat przyrody o powierzchni 87, 66 ha w obrębie Zimnej Wody (od 1959 roku).

Gmina Trzebiechów

W tej gminie można odwiedzić rezerwat przyrody ,,Radowice’’. Zajmuje on obszar około 55 ha i leży w gminach: Trzebiechów i Sulechów. To łęg jesionowo – olszowy wraz z lasami dębowo – grabowymi, o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. Można w nim spotkać tak wiele rzadkich gatunków ptaków. Inną osobliwością jest chronione siedlisko ptactwa błotnego – w dorzeczu Obrzycy.
Kilkanaście pomników przyrody rośnie w parku pałacowym w Trzebiechowie.

Ranking gmin

Mapa dojazdu