Wybór języka
powrót

XXXIX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

W czwartek, 19 października br., w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

 

Po otwarciu sesji Edwin Łazicki Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego  wraz z Dariuszem Wróblewskim Starostą Zielonogórskim złożyli serdeczne gratulacje Wójt Trzebiechowa Izabelli Staszak oraz Beacie Kucuń Dyrektor SP ZOZ w Sulechowie z okazji wyróżnienia obu Pań Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

Następnie Przewodniczący Rady i Starosta przedstawili odpowiednio analizę oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok oraz analizę oświadczeń majątkowych za 2016 rok członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

W kolejnym punkcie porządku obrad radni przyjęli sprawozdania finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, w tym informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania budżetu powiatu zielonogórskiego.

Rada podjęła piętnaście uchwał, w tym dziesięć „oświatowych”, których część związana była ze stwierdzeniem przekształceń szkół w związku z ogólnopolską reformą oświaty, a pozostałe dotyczyły nadania imienia generała Władysława Sikorskiego Branżowej Szkole I stopnia oraz Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Sulechowie.

Radni uchwalili ponadto statut Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie i „Roczny Program Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018", a także ustalili opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów
w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Wprowadzono także zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok oraz w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”.