Wybór języka
powrót

Oświadczenie Starosty Zielonogórskiego

W odniesieniu do artykułu, który ukazał się w poniedziałkowym (15.05.2017 r.) wydaniu Gazety Lubuskiej pt. „Mieszkańcy – Urząd chyba nas nie lubi” pragnę ustosunkować się do zamieszczonych w artykule informacji.

 

 

 

Jest mi niezmiernie przykro, iż Mieszkańcy Górzykowa tak surowo oceniają działania powiatu zmierzające do sprzedaży obiektów,w których niegdyś działał specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i zbyt roszczeniowo podchodzą do dobrych intencji powiatu.

Parter budynku szkolnego „Góral” o powierzchni 142,10 m2 został udostępniony na potrzeby organizacji świetlicy wiejskiej na mocy umowy najmu lokaluużytkowego zawartej w dniu 29 kwietnia 2016 r. pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Gminą Sulechów. Pierwotnie ww. umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r., jednak na prośbę Gminy Sulechów obowiązywanie umowy przedłużono do 31 lipca 2017 r. Mieszkańcy Górzykowa od samego początku byli o tym fakcie poinformowani i powinni liczyć się z tym, że działalność świetlicy wiejskiej w tym miejscu jest tylko i wyłącznie czasowa.

W zadaniach powiatu nie ma zapisu o organizowaniu świetlic wiejskich na terenie danej gminy, jednak znając aktywność i zaangażowanie w działalność społeczną Mieszkańców Górzykowa, Powiat Zielonogórski postanowił na czas określony wynająć parter budynku „Góral” na potrzeby organizacji spotkań i integracji górzykowskiej społeczności. Warto wspomnieć, że wcześniej działająca w Górzykowie świetlica wiejska została zlikwidowana przez Gminę Sulechów i zapewne dlatego, gmina zdecydowała się na wynajem pomieszczeń od powiatu w celu stworzenia czasowego miejsca spotkań dla mieszkańców Górzykowa.  W myśl Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym to właśnie do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców (w tym organizowanie świetlic), a nie do zadań samorządu powiatowego.

Budynki po sosw to obiekty użyteczności publicznej, które muszą być dostosowane do zaleceń w zakresie p.poż i BHP do 31 sierpnia 2017 r. Dostosowanie ich zgodnie z wytycznymi m.in. straży pożarnej związane jest z dużym nakładem środków finansowych, których powiat po prostu nie posiada w swoim budżecie. W związku z powyższym Powiat Zielonogórski po 31 lipca br. wyłącza budynki po sosw z użytkowania, by uniknąć potencjalnych zagrożeń dla użytkowników (Mieszkańców Górzykowa) oraz konsekwencji wynikających z niedostosowania się do zaleceń z zakresu p.poż i BHP.

Mam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia spotkają się ze zrozumieniem ze strony mieszkańców Górzykowa i zakończą falę krytyki na działania podejmowane przez Powiat Zielonogórski, który Mieszkańców Górzykowa, jak i pozostałych Mieszkańców powiatu bardzo lubi i szanuje oraz dba o ich dobro. Jednocześnie wyrażam przekonanie, ze nad problemem świetlicy wiejskiej w Górzykowie pochylą się właściwi adresaci, czyli Radni Gminy Sulechów.

 Starosta Zielonogórski
Dariusz Wróblewski