Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Powiatu
30.11.2017 12:00 do: 30.11.2017 15:00

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.z  2017 r. poz. 1868) Przewodniczący Rady zwołał XL sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XL Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XL.2017.
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 7. Wnioski i interpelacje radnych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku  szkolnym  2016 /2017
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Statutu Powiatu Zielonogórskiego, (druk 285);
  2. rozpatrzenia skargi Pana ..., (druk 286);
  3. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok 2017 i 2018, (druk 287);
  4. zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II, (druk 289);
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,(druk 290);
  6. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, (druk 291);
  7. zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 288);
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie XL Sesji Rady Powiatu.

Informuję, że porządek obrad może ulec zmianie.

Edwin Łazicki

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego