Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Powiatu Zielonogórskiego

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzle powiatowym (Dz.U.z 2013r,poz.595 ze zm.), zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.
Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 roku o godz. 11:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Sikorskiego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul, Piaskowej 53.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Powiatu.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie odznaczenia Sekretarzowi Powiatu.

4. Przyjęcie Protokołu nr XXXIII/2013.

5. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Wnioski i interpelacje radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały budżetowej na 2014rok (druk 296);

2) zmiany w "Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Zielonogórskiego na lata 2008-2015 (druk 295);

3) zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie (druk 294);

4) nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Sulechów oznaczonej działką Nr 221/2, stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego (druk 293);

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Powiatu.