Wybór języka
powrót

XXXIV Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego
25.11.2021 11:00 do: 25.11.2021 16:00

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) XXXIV sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53–sesja
z obostrzeniami sanitarnymi, bez zaproszonych gości.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Powiatu.

2. Przejęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu nr XXXIII.2021

3. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2020 rok oraz analiza oświadczeń majątkowych za 2020 rok członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty

7. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  przyjęcia przez Powiat Zielonogórski niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, (druk 228);

2)  „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022” , (druk 229)

3)  ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu”, (druk 229)

4)  rozpatrzenia skargi Pana Daniela W., (druk 230);

5)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 2);

6)  zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok; (druk 232);

7)  zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” ; (druk 231);

8)       zmiany Uchwały Nr IV.23.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Powiatu Zielonogórskiego (druk 233);

9)       ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Zielonogórskiego; (druk 234);

11. Stanowisko nr 4.2021 w sprawie wsparcia żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji – strzegących wschodniej granicy Państwa.

12. Odpowiedzi na wolne wnioski.

13. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Powiatu.