Wybór języka
powrót

XXXIII Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) XXXIII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 października 2021 roku o godz. 11:00 w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze Winiarska 1,

Sesja z obostrzeniami sanitarnymi, bez zaproszonych gości.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Powiatu.

2. Przejęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu nr XXXII.2021

4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Nadzory Wodne na terenie Powiatu Zielonogórskiego

9. Sprawozdania finansowe za I półrocze 2021 r.

    1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

    2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzoną za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

    3) Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1) sprawie wyrażenia zgody dla Szpitala Rehabilitacyjno–Leczniczego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie na oddanie w użyczenie dla Gminy Kargowa części nieruchomości położonej w obrębie Wojnowo, stanowiącej własność Powiatu Zielonogórskiego, (druk 224);

    2) nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno-Leczniczemu dla Dzieci Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 3) Opieki Zdrowotnej w Wojnowie, (druk 225);

    3) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok; (druk 227);

    4) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 – 2022” ; (druk 226);

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Powiatu.