Wybór języka
powrót

XX sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego - 30.06.2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XX sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 10:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XX Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XIX.2020. 
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu zielonogórskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  roku 2019.
 9. Stan sanitarny Powiatu Zielonogórskiego  w 2019 roku.
 10. Informacje na temat stanu i struktury osób bezrobotnych w powiecie zielonogórskim w 2019 roku oraz realizowane działania
 11. Wolne wnioski.
 12. Raport o stanie Powiatu Zielonogórskiego za 2019 rok i debata nad raportem:

1) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania, (druk 144).

  13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania Budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i podjęcie uchwał wg porządku:

1)     podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 rok, (druk 145);

2)     podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2019 rok,(druk 146);

   14. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie,(druk 147);

2)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ
w Wojnowie,(druk 148);

3)     o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 149); 

4)     powierzenia Gminie Czerwieńsk zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk (druk 150);

5)     powierzenia Gminie Kargowa zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa, (druk 151);

6)     powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, (druk 152);

7)     powierzenia Gminie Trzebiechów zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów, (druk 153;)

8)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 155); 

9)     zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, (druk 156);

10)  zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 154).

   

    15. Odpowiedzi na wolne wnioski.

    16. Zamknięcie XX Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

                     Edwin Łazicki