Wybór języka
powrót

XLVIII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

W czwartek, 28.06.2018 r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sandlerowej w Przytoku odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki. Po przedstawieniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołów z poprzednich sesji Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski przedstawił informację o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym, a przewodniczący Edwin Łazicki o działaniach Rady Powiatu. Następnie radni rozpatrzyli sprawozdanie finansowe Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Głównym punktem sesji było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego za rok 2017. Po rozpatrzeniu uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz na podstawie opinii komisji stałych Rady Powiatu Zielonogórskiego radni jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego, Edwin Łazicki pogratulował i wyraził zadowolenie z merytorycznej pracy wszystkich dla dobra Powiatu ponad politycznymi podziałami.

Radni podjęli ponadto również jednogłośnie uchwały w sprawach:

  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie
  • ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Zielonogórskiego
  • nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
  • określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości przekazanych przez powiat zielonogórski samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, w nieodpłatne użytkowanie
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu
  • zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
  • zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”
  • przekazania Gminie Trzebiechów zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 1198F
  • przekazania Gminie Babimost zadania zarządzania częścią pasa drogowego dróg powiatowych nr 1191F i 1196F

 

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/