Wybór języka
powrót

XL Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego - relacja

W dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 miała miejsce XL Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego – sesja absolutoryjna.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego Edwin Łazicki otworzył XL Sesję Rady Powiatu praz przedstawił porządek obrad.

Następnie Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz poinformował radnych
o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym, a Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.

W kolejnym punkcie sesji poinformowano o interpelacjach oraz zapytaniach radnych oraz o odpowiedziach na zapytania i interpelacje, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z uwagi na brak wolnych wniosków w kolejnym punkcie obrad przedstawiono Raport
o stanie Powiatu Zielonogórskiego za 2021 r. po czym nastąpiła debata i głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego.

Z 15 obecnych na obradach radnych, 14 głosowało za udzieleniem wotum zaufania, przy 1 wstrzymującym głosie.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego otrzymał od Rady Powiatu Zielonogórskiego wotum zaufania.

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady.

Skarbnik Powiatu Zielonogórskiego przedstawiła sprawozdanie finansowe Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wraz ze sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

W kolejnym punkcie sesji podjęto następujące uchwały:

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2021 rok,

-  w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2021 rok,

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie,

- w sprawie powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

- w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego zamknął XL Sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.