Wybór języka
powrót

XL Sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XL Sesji Rady Powiatu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Raport o stanie Powiatu Zielonogórskiego za 2021 rok i debata nad raportem:

1) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania, (druk 261).

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania Budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i podjęcie uchwał wg porządku:

1) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2021 rok, (druk 263);

2) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2021 rok,(druk 264);

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie,(druk 265);

2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ
w Wojnowie,(druk 266);

3) powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, , (druk 262)

4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 267);

5) zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, (druk 268);

6) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 269).

10. Odpowiedzi na wolne wnioski.

11. Zamknięcie XL Sesji Rady Powiatu.