Wybór języka
powrót

XIV Sesja Rady Powiatu - Relacja

Dnia 30 października 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53, odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki przedstawiając porządek obrad.

 

Przyjęto Protokoły nr XII.2019  i nr XIII.2019.

 

Wicestarosta Zielonogórski Tadeusz Pająk, przedstawił działania Zarządu,
a przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki, przedstawił działania podjęte w okresie międzysesyjnym.

 

Odczytano analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok oraz analiza oświadczeń majątkowych za 2018 rok członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających
 i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

 

         Wysłuchano mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego i radnych, którzy przedstawili wolne wnioski.

 

Skarbnik Powiatu Zielonogórskiego Edyta Dwojak przedstawiła Sprawozdania finansowe za I półrocze 2019 r., w tym poinformowała o:

- przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

- kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzoną za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.;

- przebiegu wykonania budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

 

Radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

1) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego J.Materna, (druk 95)

2) rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, (druk 96)

3) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk 97)

4)„Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020” , (druk 98);

5) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 99);

6) ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,  (druk 100);

7) zmiany uchwały nr V.28.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, (druk 101);

8) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 103);

9) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 102);

10) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok 2019 i 2020,
z możliwością  przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy, (druk 104);

11) zmiany uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, (druk 105);

12) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowe, (druk 106);

13) wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, druk 107);

 

Członkowie Zarządu odnieśli się do wypowiedzi mieszkańców i radnych Powiatu Zielonogórskiego.

 

Zamknięto XIV Sesję Rady Powiatu.