Wybór języka
powrót

Przedłużony termin naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Termin naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego został przedłużony do 13.09.2019 r.

Na podstawie Uchwały Nr VIII.40.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego  z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Zarząd Powiatu Zielonogórskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

  • Kandydatów do Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  • Każdy z ww. podmiotów może zgłosić jednego kandydata.
  • Zgłoszenia kandydatów dokonuje się poprzez przesłanie Karty zgłoszenia kandydata do Rady, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia,  na adres Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra.
  • Zgłoszenie  winno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
  • Zgłoszenia złożone po terminie lub niepodpisane przez osoby upoważnione nie będą rozpatrywane.
  • W przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż 9 kandydatów, Starosta Zielonogórski przedłuża termin zgłaszania kandydatów o kolejne 14 dni.

     Terminarz naboru:

  • 30 lipca 2019 r.- ogłoszenie o naborze kandydatów,
  • do  30 sierpnia  2019 r. -zgłaszanie kandydatów,
  • do 5 września 2019 r. - opublikowanie listy nazwisk kandydatów wraz z nazwą desygnujących ich organizacji ,

     Do karty zgłoszeniowej Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydata na członka rady działalności  pożytku  publicznego dołącza:

      1)    oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o niekaralności za przestępstwo umyślne,

      2)    potwierdzenie zgodności z oryginałem dokumentów uprawniających prawo do reprezentowania organizacji przez osobę podpisującą kartę zgłoszenia (odpis właściwego rejestru, pełnomocnictwo)

    

       *nie dotyczy organizacji  wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Starostę Zielonogórskiego .