Wybór języka
powrót

Praca w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze

Ogłoszenie: Referent w Wydziale Architektury i Budownictwa

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Architektury i Budownictwa

Data udostępnienia: 2021-09-27

Ogłoszono dnia: 2021-09-27

Termin składania dokumentów: 2021-10-05 15:30:00

Nr ogłoszenia: 16/2021

Zlecający: Starosta Zielonogórski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie: wyższe
 • predyspozycje osobowościowe - sumienność, obowiązkowość, dokładność, bezkonfliktowość, umiejętność pracy w zespole.
b. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane wykształcenie o specjalności budownictwo lub administracja (szczególnie architektura, budownictwo ogólne, konstrukcje budowlane, administracja),
 • mile widziana znajomość projektu budowlanego, przepisów prawa budowlanego, rozporządzeń wykonawczych i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność za wykonywane  prace, rzetelność i staranność,
 • umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane oraz innymi przepisami,
 2. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie Prawo budowlane, ustawie kompetencyjnej, w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa oraz innych aktach prawnych,
 3. kontrola nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporządzeń,
 4. prowadzenie ewidencji spraw zgodnie z jednolitym wykazem akt,
 5. prowadzenie rejestrów wpływających wniosków, wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych oraz zmian tych decyzji,
 6. przygotowanie zaświadczeń,
 7. przygotowanie i zdawanie okresowych sprawozdań. 
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w wymiarze 1 etatu, 40 godzin tygodniowo. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.  Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych, ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi. Kontakty pracownika z innymi ludźmi są częste i intensywne.  Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami.  Zgodnie z art. 16 ust 2 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282) pierwsza umowa o pracę jest zawierana na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.  

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:
 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia,
 • oświadczenie o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadaniu obywatelstwa polskiego.
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin:

2021-10-05 15:30:00

b. Sposób:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 w terminie do dnia 5 października 2021 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa w Zielonej Górze.”
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data  wpływu.
 3. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko Referenta w Wydziale Architektury i Budownictwa” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282).
VII. Informacje dodatkowe:
 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
 • Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (www.bip.powiat-zielonogorski.pl),
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego można odebrać w terminie 10 dni po ogłoszeniu informacji o wyborze kandydata. Po upływie 10 dni zostaną komisyjnie zniszczone.