Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu XVII sesji Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511z późn. z,.) Przewodniczący Rady zwołał XVII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród i stypendiów za osiągnięcia i wysokie wyniki sportowe.
 4. Przyjęcie Protokołu nr  XV.2019 i XVI.2019.  
 5. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica naruszającej granice Powiatu Zielonogórskiego, (druk 123);

2)    rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, (druk 124);

3)    wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 127);

4)    zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, (druk 126);

5)    zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 125);

  11. Odpowiedzi na wolne wnioski.

  12. Zamknięcie XVII Sesji Rady Powiatu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

                                                                                                       (-)