Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu XLVIII sesji Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Przewodniczący Rady zwołał XLVIII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 11:00 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XLVI.2018  i nr XLVII.2018 
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 7. Wnioski i interpelacje radnych.
 8. Sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania Budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i podjęcie uchwał wg porządku:

1)    podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2017rok, (druk 337);

2)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2017 rok,(druk 338);

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie,(druk 339);

2)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ
w Wojnowie,(druk 340);

3)   ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Zielonogórskiego, (druk 333);

4)   nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 341);

5)   określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości przekazanych przez powiat zielonogórski samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, w nieodpłatne użytkowanie, (druk 334);

6)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk335); 

7)   zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, (druk 336);

8)   zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 332);

 1. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.).
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Powiatu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki