Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu XLIII sesji Rady Powiatu
08.02.2018 12:00 do: 08.02.2018 15:00

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.z  2017 r. poz. 1868z późn. zm.) Przewodniczący Rady zwołał XLIII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

1) Otwarcie XLIII Sesji Rady Powiatu.

2) Przejęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie Protokołu nr XLII.2017.

4) Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5) Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

6) Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.

7) Wnioski i interpelacje radnych,

8) Sprawozdanie Starosty Zielonogórskiego dla Rady Powiatu Zielonogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.

9) Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany uchwały Rady Powiatu nr XXXVI/328/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Zielonogórskiego w Związku Powiatów Lubuskich, (druk 304);
  2. nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Czerwieńsk, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego, (druk 305);
  3. zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, ( druk 306);
  4. rozpatrzenia skargi Pani ……………., (druk 309)
  5. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, (druk 308)
  6. zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”;(druk 307),
  7. zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 310).

10) Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

11) Wolne wnioski i zapytania.

12) Zamknięcie XLIII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki