Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu L sesji Rady Powiatu

Posiedzenie odbędzie się w dniu 13 września 2018 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie L Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów nr XLVIII.2018 i XLIX.2018.
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 7. Wnioski i interpelacje radnych.
 8. Prezentacja działań Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  1. Sprawozdania finansowe za I półrocze 2018 r.

a)              Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

b)              Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzoną za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

c)Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego , (druk 348);

2)       nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego , (druk 349); 

3)       powierzenia Gminie Czerwieńsk zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk, (druk 350);

4)       powierzenia Gminie Kargowa zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa, (druk 351);

5)       powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, (druk 352);

6)       powierzenia Gminie Trzebiechów zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów, (druk 353);

7)       rozpatrzenia skargi Pani ….., (druk 354);

8)       zmiany uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji, (druk 355);

9)       przekazania Gminie Trzebiechów zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 1199F”; (druk 327);

10)    zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, (druk 358);

11)    zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 357);

 1. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.).
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie L Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki