Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu II sesji Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Przewodniczący Rady zwołał II sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie II Sesji Rady Powiatu.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie Protokołu nr I.2018.
  4. Informacja Starosty Zielonogórskiego o działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
  7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
  8. Wolne wnioski.
  9. Podjęcie uchwał:

1)              powołania Komisji Rewizyjnej Powiatu Zielonogórskiego, (druk 6);

2)              powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Powiatu Zielonogórskiego, (druk 7); 

3)              ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Zielonogórskiego, (druk 8);

4)              ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Zielonogórskiego, (druk 9);

5)              zmiany zakresu działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie oraz podjęcie uchwały w tym zakresie, (druk 10);

6)              zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 11);

7)              zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, (druk 13);

8)              zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 12);

     10. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych.

     11. Zamknięcie II Sesji Rady Powiatu.

 

 

  Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki