Wybór języka
powrót

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Zielonogórskiegoogłasza:otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

I. Rodzaj zadania.

 

Świadczenie usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” dla mieszkańców powiatu zielonogórskiego posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dla osób z niepełnosprawnością do 16 roku życia.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

3. załatwianiu spraw urzędowych;

4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej).

 

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

1. Na realizację zadania w 2022 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 864 900,00 zł (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 00/100 złotych), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Starosty Zielonogórskiego lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

III. Zasady przyznawania środków Funduszu Solidarnościowego.

1. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie
z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn.zm.).

2. Zlecenia zadania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 z poźn. zm.).

3. Wysokość przyznanych środków może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oferent zobowiązany jest do dostarczenia aktualizacji planu i harmonogramu/opisu rezultatów/kalkulacji przewidywanych kosztów.

5. Starosta Zielonogórski może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Zarządem Powiatu Zielonogórskiego.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie winno być zrealizowane w 2022 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności zgodnie z:

   1) rządowym Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,

   2) ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z poźn. zm.).

3. Oferent wydatkuje przyznane środki finansowe po podpisaniu umowy z Zarządem Powiatu Zielonogórskiego.

4. Kwalifikowalność kosztów reguluje dział V. Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

5. Koszty administracyjne zadania będą stanowiły wkład własny oferenta (finansowy lub niefinansowy).

 

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, pokój nr 5, w terminie do 25 stycznia 2022 r. do godz. 11.00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

3. Druk oferty zamieszczony jest wraz z Ogłoszeniem.

4. Do oferty należy załączyć:

   1) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentowania podmiotu składającego ofertę niż wynika z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo) zawierający:

      a) upoważnienie do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego i/lub,

      b) zgodę na zawarcie umowy w imieniu podmiotu składającego ofertę,

   2) informację zawierającą nr rachunku bankowego oferenta oraz dane osoby upoważnionej lub osób upoważnionych do zawierania umów (imię, nazwisko, funkcja oraz nr PESEL) – załącznik do oferty.

   3) statut

   4) oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o naborze kadry – asystentów osobistych wg wymogów dot. kwalifikacji, doświadczenia lub wskazania (zgodnie z działem IV Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja     2022),

   5) projekt regulaminu świadczenia usług asystenckich.

5. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą:

,,Stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.

6. W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Oferty złożone po terminie lub przez podmiot nieuprawniony nie będą rozpatrywane.

3. Oferty zwierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Za błąd formalny przyjmuje się w szczególności złożenie oferty:

   1) w niewłaściwy sposób (przesłanie faxem, drogą elektroniczną);

   2) na niewłaściwym druku oferty;

   3) bez podpisów osób upoważnionych;

   4) wypełnionej w sposób nieczytelny (uniemożliwiający przeczytanie);

   5) niekompletnie wypełnionej;

   6) dotyczącej realizacji więcej niż jednego zadania;

   7) przez organizację pozarządową, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

   8) zawierającej błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

   9) Komisja  konkursowa  przedstawia  swoją  propozycję  wysokości  środków  z  Funduszu  na realizację zadania   publicznego. 

   10) Ocena Komisji wraz  z  propozycją  wysokości  środków  finansowych  jest przekazywana Staroście Zielonogórskiemu, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

   11) Od decyzji Starosty Zielonogórskiego nie stosuje się trybu odwołania.

 

VII. Postanowienia końcowe.

1.  Wyniki  konkursu  przedstawione  zostaną  na  tablicy  ogłoszeń  Starostwa Powiatowego, ul.  Podgórna 5  oraz  zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Współpraca z organizacjami pozarządowymi, zakładka:  „Ogłoszenia – zadania publiczne”.

2.  Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, pokój nr 114, w godz. 7.00 – 14.00,  lub pod  numerem    telefonu:  (+48)  68 452 75 97.

3.  Ochrona danych osobowych: Administratorem danych osobowych zawartych w złożonych ofertach jest Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5.

Dane  osobowe  zostaną wykorzystane  na  potrzeby  przeprowadzenia  otwartego  konkursu  ofert  w  ramach  realizacji  zadania publicznego z zakresu działalności  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych i są  niezbędne
do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  wynikającego  z  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego i  o  wolontariacie.  Osobom,  których  dane  zostały  zawarte  w  ofertach  przysługują  prawa:  dostępu, usunięcia, sprostowania, ograniczenia oraz sprzeciwu wobec danych osobowych, których ich dotyczą. Szczegółowe  informacje  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  w  związku  z  ogłoszonym  otwartym konkursem ofert dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej przy ogłoszeniu konkursowym.

LINK do ogłoszenia na Bip --->>>