Wybór języka
powrót

„Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego” – nabór wniosków trwa.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie statuetki „Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego”.

Konkurs organizuje Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Zielonogórskiego.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2018 roku.  Statuetki zostaną wręczone laureatom  podczas Święta Plonów, które odbędzie się w Babimoście 9 września 2018 r.

Jednocześnie w imieniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Zielonogórskiego zapraszamy do namiotu promocyjnego, który będzie działał podczas dożynek  na rozmowy i wymianę doświadczeń wszystkich zainteresowanych pracą organizacji pozarządowych na terenie naszego powiatu.

 REGULAMIN

Przyznawania pamiątkowej statuetki  ,,Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego”.

 

§ 1

1.Przyznawanie Statuetek ma na celu uhonorowanie osób i organizacji szczególnie zasłużonych dla Powiatu Zielonogórskiego za ich działalność, twórczość, aktywność, zrealizowane inicjatywy, które
w sposób znaczący wpłynęły i wpływają na rozwój i promocję Powiatu Zielonogórskiego.

2. Wyróżnienie nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne w  jednostkach samorządu terytorialnego, działających na terenie Powiatu Zielonogórskiego.

3. Ocenie podlega całokształt osiągnięć na rzecz Powiatu Zielonogórskiego.

§ 2

1. Statuetkę ,,Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego” przyznaje Kapituła, którą stanowią członkowie PRDPP w Zielonej Górze.

2. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodnicząca PRDPP w Zielonej Górze.

3. Zadaniem Kapituły jest rozpatrywanie wniosków i wybór laureatów nagrody Statuetki  ,,Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego”.

4. Posiedzenie  Kapituły zwołuje Przewodniczący na 7 dni przed terminem obrad.

5. Porządek obrad Kapituły ustala Przewodniczący i poddaje go pod akceptację Kapituły, która może wnosić propozycję zmian i uzupełnienia. Ostatecznie ustalony porządek obrad akceptuje Kapituła w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6. Obrady są protokołowane przez Przewodniczącego lub osobę wyznaczoną przez niego.

7. Kapituła przyznaje nagrody zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej 5 osób.

8. Kapituła wskazuje laureatów w głosowaniu jawnym.

9. Członkowie Kapituły, którzy kandydują do przyznania statuetki nie mogą brać udziału w jej głosowaniu.

10. Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję społecznie.

§ 3

1. Kandydatury do wyróżnienia Statuetką należy składać do 15 czerwca 2018 roku, do sekretariatu Starostwa Powiatowego w  Zielonej Górze,  ul. Podgórna 5, w formie pisemnej na formularzu wniosku.

2. Formularz wniosku o którym mowa w § 3 pkt. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępny jest na stronie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze www.powiat-zielonogorski.pl.

3. Wnioski o przyznanie Statuetki  ,,Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego” mogą składać:

1) Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Zielonogórskiego.

2) Wójtowie, Burmistrzowie z terenu Powiatu Zielonogórskiego.

§ 4

1. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane przez Kapitułę.

2. Posiedzenia Kapituły powinno się odbyć przed terminem Dożynek Powiatowych.

3. Rejestr kandydatów i laureatów Statuetki ,,Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego” wraz z kompletem dokumentacji przechowywany będzie w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze.

4. Podczas tego konkursu zostanie przyznane 9  Statuetek.

§ 5

1. Wręczenie Statuetek ,,Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego” odbędzie się podczas Powiatowych Dożynek.

2. Do wręczania Statuetki ,,Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego” upoważnieni są Starosta Zielonogórski i Przewodnicząca PRDPP lub upoważnione przez nich osoby.

§ 6.  Postanowienia końcowe.

1.Postanowienia Kapituły są ostateczne.

2.W sytuacjach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Kapituła.

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STATUETKI

13,26 kB