Wybór języka
powrót

Bezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych

5 kwietnia 2018 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy przeprowadzono szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, skierowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa - pracujących w gminach z terenu powiatu zielonogórskiego.

Szkolenie to jest kontynuacją bloku szkoleń ustalonych jeszcze w 2016 roku. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania były „Zasady postępowania w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym”, o czym mówił, otwierając spotkanie, Wicestarosta Zielonogórski Waldemar Kotlarski. Zapoznał też zebranych z organizacją, planem i celami szkolenia.

Główną jednostką prowadzącą jest Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze. Prowadzący omawiali kolejno postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego na szkołę, zasady ewakuacji oraz psychologiczne aspekty zachowania się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu, postępowanie w przypadku podejrzenia środków odurzających, a także problematykę uzależnień od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy. Pojawił się też temat współpracy między szkołami a policją i sądami, w przypadku czynów karalnych.

Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej omawiał sytuacje zagrożenia pożarowego w szkołach i placówkach oświatowych.

Poruszono również tematykę związaną z zarządzaniem kryzysowym w placówkach oświatowych.