Wybór języka
powrót

Powiat Zielonogórski realizuje projekt „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego”

Powiat Zielonogórski realizuje projekt „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020. Oś priorytetowa 2. Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1  Rozwój  społeczeństwa  informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

 

 

Celem projektu jest wdrożenie i uruchomienie kompleksowego Systemu Informacji  Przestrzennej  dla państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w powiecie zielonogórskim.

Dane zasobu zostaną  udostępnione w formie elektronicznej w postaci nowych e-usług dostępnych przez 24 godziny na dobę w ciągu 7 dni w tygodniu w każdym miesiącu.

Główne zadania w realizacji przedsięwzięcia:

- digitalizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- zakup środków trwałych niezbędnych do rozszerzenia usług i digitalizacji zasobów,
- zakup i wdrożenie systemu informacji przestrzennej
- dbałość o poprawność realizacji przez nadzór inżynierski,
- promocja działań projektowych.

Całkowita wartość projektu – 2 993 342,58 PLN, z czego 2 544 341,18 PLN stanowi dofinansowanie z EFRR.

Planowany termin zakończenia –31.08.2018 r.