Wybór języka
powrót

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2030) Powiat Zielonogórski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ SPOSÓB WYKAZANIA UPRAWNIENIA:

1. Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

- przedkłada oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- składa pisemnie oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

2. Osoba posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny

- przedkłada ważną Kartę Dużej Rodziny, o któej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3. Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

- przedkłada zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4. Osoba posiadająca ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

-  przedkłada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

5. Osoba, która nie ukończyła 26 lat

-  przedkłada dokument tożsamości.

6. Osoba, która ukończyła 65 lat

- przedkłada dokument tożsamości.

7. Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

- składa oświadczenie o wystąpieniu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

8. Kobieta, która jest w ciąży (nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych)

- przedkłada dokument potwierdzający ciążę.

Osobie uprawnionej, o której mowa w punktach 1-6 i 8 wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

 ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

1. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

2. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego według kolejności zgłoszeń. Z ważnych powodów adwokat lub radca prawny może ustalić inną kolejność.

Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością, o której mowa powyżej.

3. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej radca prawny lub adwokat może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

4. Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy oprawnej na obszarze powiatu.

5. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

6. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

7. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej, w której zamieszcza się dane dotyczące:

- formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej;

- dziedziny prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej;

- formy udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej;

- czasu poświęconego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

8. Za zgodą osoby uprawnionej, osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może zawrzeć w wyżej wskazanej karcie dane zbiorcze osoby uprawnionej dotyczące:

- wieku;
- płci;
- wykształcenia;
- średniego miesięcznego dochodu;
- liczby członków gospodarstwa domowego;
- miejsca zamieszkania;
- posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Odmowa ujawnienia tych danych nie stanowi podstawy odmowy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu zielonogórskiego:

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Dni i godziny funkcjonowania punktów w 2018 r. Pomocy prawnej udziela

 

1. Urząd Gminy
 w Trzebiechowie przy
 ul. Sulechowskiej 2

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

8.00 – 12.00

radca prawny

adwokat

radca prawny

adwokat

radca prawny

 

2. Punkt w Czerwieńsku przy
 ul. Zielonogórskiej 2 - I piętro

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

8.00 – 12.00

adwokat

adwokat

adwokat

radca prawny

radca prawny

 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie przy
 ul. Jana Pawła II 52

punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2 tel. 68 454 82 47

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

adwokat

adwokat

radca prawny

adwokat

adwokat